Telefon: 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz
E-katalog PBT Rožnov p.R., s.r.o. / Katalog / Materiály pro čištění / Prostředky na čištění DPS / Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej
Kategorie
Naposledy prohlédnuté

Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

Kód: 5500-0300
Dostupnost: Běžně skladem Více než 100 ks
 
ks

Chcete-li 12 a více kusů, kontaktujte nás.
Zašleme Vám individuální nabídku.

Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej
Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej
Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

Popis produktu Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

VIGON EFM je čisticí prostředek, který je předně určený pro ruční čištění elektronických sestav od zbytků tavidel po pájení. Tento přípravek je možné také používat v zařízeních s postřikem ve vzduchu v nevýbušném provedení. VIGON EFM je směsí organických rozpouštědel bez halogenovaných uhlovodíků, která je charakteristická rychlým odparem bez zanechávání filmu na čištěných sestavách. VIGON EFM je nekorozívní a kompatibilní s většinou plastových materiálů.
Prvky označení:
Signální slovo NEBEZPEČÍ; GHS02; GHS07; GHS09
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Položit prodejci otázku k produktu Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

Vaše jméno:
* Váš e-mail:
Váš telefon:
Text dotazu:
 
* Opište kód z obrázku:
 
 

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Doporučit produkt Čisticí prostředek VIGON EFM (aerosol) / 300 sprej

Vaše jméno:
* Váš e-mail:
 
Jméno příjemce:
* E-mail příjemce:
Vzkaz pro příjemce:
  Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
   
 
* Opište kód z obrázku:
 

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Kontakt

PBT Rožnov p.R., s.r.o.
Lesní 2331
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz

Odebírání novinek

MajorShop