Telefon: 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz
E-katalog PBT Rožnov p.R., s.r.o. / Katalog / Lepidla / SMD lepidla / SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž
Kategorie
Naposledy prohlédnuté

SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

Kód: 10360010
Dostupnost: Běžně skladem Více než 5 ks
 
ks

Chcete-li 10 a více kusů, kontaktujte nás.
Zašleme Vám individuální nabídku.

Příslušnost kategorií: Lepidla / SMD lepidla /
SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž
SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

Popis produktu SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

2035Z je epoxidové jednosložkové lepidlo červené barvy, které je určeno pro dočasnou fixaci SMD součástek na DPS při pájení na vlně. Lepidlo má dostatečnou tuhost, aby udrželo součástky v pozici během osazování a manipulace s DPS ještě před vytvrzením. Vytvrzení se realizuje nad teplotou 100 °C, doba vytvrzení je závislá na nastavené teplotě. Lepidlo se skladuje v lednici ideálně při teplotě 0–5 °C a je dostupné jak v patronách pro dispendování, tak také pro tisk.
Způsob aplikace - pro tisk i dispendování.
Prvky označení:
Signální slovo VAROVÁNÍ; GHS07; GHS08; GHS09
H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 způsobuje vážné podráždění očí. H341 Podezření na genetické poškození. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/ plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte… P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal ve shodě s předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu, balení a obalů.

Položit prodejci otázku k produktu SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

Vaše jméno:
* Váš e-mail:
Váš telefon:
Text dotazu:
 
* Opište kód z obrázku:
 
 

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Doporučit produkt SMD lepidlo Permacol 2035Z/15R / 10 g kartridž

Vaše jméno:
* Váš e-mail:
 
Jméno příjemce:
* E-mail příjemce:
Vzkaz pro příjemce:
  Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
   
 
* Opište kód z obrázku:
 

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Kontakt

PBT Rožnov p.R., s.r.o.
Lesní 2331
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz

Odebírání novinek

MajorShop