Telefon: 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz
E-katalog PBT Rožnov p.R., s.r.o. / Obchodní podmínky
Kategorie

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky byly vypracovány dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.

V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na stránce www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna, nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

          dTest 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.pbt.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


1. Kontaktní údaje

Název: PBT Rožnov p.R., s.r.o.
Sídlo: Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 47972769
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5390

Telefon: +420 571 669 311
Email: pbt@pbt.cz

Kontaktní adresa: Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Seznam provozoven: Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Provozní doba: Pondělí – Pátek 8:00 - 16:00 hod.


2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků,
kromě nákladů na doručení zboží.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečnosti, případně mohou zobrazovat příslušenství, které není součástí ceny produktu.

Platbu je možné provést následujícími způsoby: 
– platba předem v Kč na účet č. 4002900801/0100 - ZDARMA
– platba předem v EUR na účet č. 19-8874650297/0100 - ZDARMA
– platba na dobírku při objednávce do 2000 Kč bez DPH - 30 Kč
– platba na dobírku při objednávce nad 2000 Kč bez DPH - ZDARMA
– platba hotově při osobním převzetí - ZDARMA

Platba na dobírku v EUR není možná.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.


3. Doručování zboží

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle obvykle nejpozději do dvou pracovních dnů. Je-li u zboží uvedeno „není skladem“, prodávající
dodá zboží kupujícímu kompletní obvykle do dvou až tří týdnů od potvrzení objednávky. Konkrétní termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu
bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží od svého dodavatele.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím, případně bez zbytečného odkladu
po převzetí zboží.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění
a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:

Zboží je standardně doručováno přepravní službou PPL:
– PPL při objednávce do 2000 Kč bez DPH - poštovné 100 Kč
– PPL při objednávce nad 2000 Kč bez DPH - poštovné ZDARMA
– PPL při objednávce do 100 EUR bez DPH - poštovné 5,5 EUR
– PPL při objednávce nad 100 EUR bez DPH - poštovné ZDARMA

Při objednávce tavidel či jiných položek vyžadujících speciální přepravu bude použita přeprava TOPTRANS:
– TOPTRANS při objednávce do 2000 Kč bez DPH - poštovné 200 Kč
TOPTRANS při objednávce nad 2000 Kč bez DPH - poštovné ZDARMA
TOPTRANS při objednávce do 100 EUR bez DPH - poštovné 15 EUR
TOPTRANS při objednávce nad 100 EUR bez DPH - poštovné ZDARMA

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení
ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti
na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení
platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod,
pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní
spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení
od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností,
je povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat
zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží
a započíst jej na vrácenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování
služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo
nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek
nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování
nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.


5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se 
o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na:

- bezplatné odstranění vady;
- přiměřenou slevu z ceny;
- dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu
  odstranit bez zbytečného odkladu).

Kupující podnikatel je povinen vytknout prodávajícímu vadu do 3 dnů ode dne, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady,
nebo oznámením, jak se projevuje. Nároky z vadného plnění jsou shodné pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele. Pokud se však jedná
o kupujícího podnikatele, náleží volba nároku prodávajícímu.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu
prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě,
na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Kupujícímu podnikateli poskytuje prodávající záruku za vady v délce 12 měsíců.

V této lhůtě může kupující spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou;
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Kupující podnikatel je povinen oznámit vadu do 3 dnů od jejího zjištění a volba nároku náleží prodávajícímu.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad
(nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


6. Vyřízení reklamace

Kupující spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující podnikatel je povinen uplatit
reklamaci u prodávajícího do 3 dnů od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady
a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu
prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Při uplatnění reklamace kupujícím podnikatelem
náleží volba způsobu vyřízení reklamace prodávajícímu.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu,
nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci kupujícího spotřebitele, případně o tom, že je k rozhodnutí
potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci kupujícího spotřebitele,
včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba kupujícího spotřebitele se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku
e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.


7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
(č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto
údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy,
aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebiltelem, má podle zákona č. 634/199 Sb., o chraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporuz kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace
jsou dostupné na stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.
Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také
prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud
jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


9. Ostatní

Kupujícím spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není kupujícím spotřebitelem je kupující podnikatel. Za kupujícího podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související
s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, případně osobu, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Jestli je v obchodních podmínkách uvedeno pouze „kupující“, má se za to, že se ustanovení vztahuje na kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy.
Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA uvedených
na jejích webových stránkách www.retela.cz. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených
ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených,
tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových
zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy,
ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2016.

Tyto obchodní podmínky byly vypracovány dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality
obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem
a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky
má platnost od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.  V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním
provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu
na
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

Kontakt

PBT Rožnov p.R., s.r.o.
Lesní 2331
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 669 311
E-mail: poptavky@pbt.cz

Odebírání novinek

MajorShop